شرح وظایف

 

1-نظارت بر تحقق قوانین ، آیین نامه ها و دستورالعمل های خصوصی، برنامه های مشترک در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه به بیمه شدگان (موضوع ماده 148 قانون کار)

2-ارتقاء خدمات مشاوره ای  و روانشناختی جامعه کار و تولید ،  نظارت بر واگذاری سهام در جامعه کارگری

3-تهیه و تدوین آمار و اطلاعات مورد نیاز در حوزه اجتماعی

4-برنامه ریزی و نظارت بر ترویج و توسعه فعالیت های ورزشی و تفریحات سالم در جامعه

5-برنامه ریزی و مدیریت  نظارت در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی ویژه جامعه کار و تولید

 6-نظارت بر اجرای قوانین و نامه ها و دستورالعمل ها ی حمایتی مرتبط با امور رفاهی و اجتماعی کارگران

 

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید