شرح وظایف

1- بررسی و مطالعه در زمینه شناخت پدیده ها ، مسائل و آسیب های اجتماعی و اتخاذ تدابیر و سیاست های پیشگیرانه سطح اول با همکاری مراجع ذی ربط به منظور افزایش ضریب سلامت روانی و اجتماعی جامعه هدف.

2- بررسی و مطالعه در زمینه تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی جامعه هدف در جهت توسعه اجتماعی کشور با تأکید بر خصوصیات بوم زیست.

3- تدوین و پیشنهاد سیاست های اجتماعی معطوف به آینده در راستای جبران محرومیت ها ، ارتقای فرصت های برابر و آگاه سازی اجتماعی جامعه هدف بویژه در جامعه کارگری .

 4- ایجاد سازوکار و هماهنگی لازم در خصوص سیاستهای پیشگیرانه سطح اول در رابطه با جامعه هدف در حدود ومقررات و قوانین مربوطه .

5- تعامل با مجامع و کمیسیونهای مربوطه در زمینه برنامه ریزی ، مطالعه ، بررسی و ارائه راهکار در راستای پیشگیری از انحرافات و ناهنجاریهای اجتماعی جامعه هدف در حدود مقررات و قوانین مربوطه.

6- بررسی و اظهار نظر پیرامون طرح ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی دفاتر صف ، کارگروه های تخصصی و سایر دستگاهها در حوزه کار و تولید.

7- نظارت بر عملکرد واحدهای اجتماعی ادارات کل استانی و تطبیق فعالیت آنان با برنامه ها و شاخص های مصوب.

                                                جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید