شرح وظایف

1 - اعمال نظارت بر کنترل کلیه دریافت ها و پرداخت های دستگاه در چارچوب مقررات مالی و محاسباتی با نظر ذیحساب

2 -  نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد و سپرده ها و اوراق بهادار با نظر ذیحساب

3 - اعمال نظارت و کنترل بر صورت های مالی  و حساب های بانکی دستگاه و بررسی مغایرت های موجود با نظر ذیحساب

4-انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی براساس قوانین و مقررات و با نظر ذیحساب

 

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید