شرح وظایف

1 -  دریافت نامه ها پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه

2 -  تفکیک و توزیع نامه ها ، گزارش و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه از طریق ارسال مکاتبات یا به صورت مجازی  و مکاتبات بدون کاغذ

3 -  تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با مقام مافوق و تعیین ساعات ملاقات برای آنها

4 -  تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون ها و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه

5 - پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها

6 - خلاصه نمودن گزارش های  واصله و ارائه آن برای اطلاع مقام مافوق