شرح وظایف

1- نظارت بر طراحی و اجرای پروژه های اداره کل اعم از برآورد ،تهیه اسناد مناقصات  و نظارت در عملیات اجرایی تحویل پروژه توسط پیمانکاران

2 - اقدام در جهت نیازسنجی و امکان سنجی های لازم جهت احداث و بهره برداری از اماکن ورزشی، تفریحی اداره کل استان و ارائه گزارش به مقام مافوق و واحدهای ستادی ذیربط در ستاد وزارتخانه

3-نظارت بر نحوه نگهداری، تعمیرو تجهیزات اماکن ورزشی و رفاهی زیرمجموعه اداره کل استان و ارائه گزارشات لازم

4-نظارت و رسیدگی به اسناد مالی پروژه های عمرانی، تخصیص اعتبارات و پرداخت ها به پیمانکاران به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و منابع اداره کل استان با همکاری و هماهنگی واحدهای ستادی ذیربط وزارتخانه

5-بازدید از پروژه های عمرانی و تهیه گزارش فنی از چگونگی و روند اجرای پروژه ها در سطح استان و ارائه گزارشات لازم

6-نظارت بر امور مربوط به تعمیرات کلی و رفع نواقص ساختمانی ، تاسیساتی ، برق ، آسانسور و بالابر ساختمان های اداره کل

7-نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به تهیه مستندات فنی و طراحی نقشه های اجرایی قراردادهای اداره کل