شرح وظایف

1- نظارت بر اجرای سیاست ها،ضوابط،آیین نامه ها،مقررات و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار،پیمانهای دسته جمعی و گفتگوی اجتماعی

2- مطالعه مستمر قانون،مقررات،آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با کار و سایر قوانین مربوطه

3- برنامه ریزی به منظور رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در زمینه روابط کار،قرار دادها و پیمانهای دسته جمعی استان

                                         جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید

دستورالعمل شماره (3) روابط کار در خصوص نحوه مطالبات مربوط به ذخیره مرخصی استحقاقی کارگران

دستورالعمل شماره (4) روابط کار در خصوص ماده 148 قانون کار

دستورالعمل شماره (5) روابط کار در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به رابطه سه سویه کار( پیمان دهنده ، پیمانکار، کارگر)

دستورالعمل شماره (6) روابط کار در خصوص جلوگیری از اطاله دادرسی در مواردی که یکی از طرفین حضور نداشته باشند

 دستورالعمل شماره (7) روابط کار در خصوص مفهوم ، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی

دستورالعمل شماره (9) روابط کار درخصوص نحوه رسیدگی وصدور رای مراجع حل اختلاف درارتباط باکارکنان مشمول قانون کارشاغل دردستگاه های اجرایی حسب تصمیم هسته گزینش

دستورالعمل شماره (26) روابط کار در خصوص رسیدگی به دعاوی کار تابع ناشی از قانون کار در صلاحیت محلی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد

دستورالعمل شماره (29) روابط کار در خصوص رسیدگی و اجرای طرحهای اصلاح ساختار اقتصادی

 دستورالعمل شماره (31) روابط کار در خصوص چگونگی بررسی حوادث ناشی از کار

 دستورالعمل شماره (41) روابط کار مورخ 1394517

بخشنامه حداقل مزد سال 97

بخشنامه حداقل مزد سال 98