شرح وظایف

1 - نظارت بر قانون مقررات و آیین نامه های تشکلات کارگری و کارفرمایی

2 -  مطالعه و بررسی ظرفیت و راهکارهای تقویت و توسعه تشکلات کارگری و کارفرمایی و بررسی و رفع موانع و مشکلات آنها

3 -  ترویج گفتوهای دوجانبه و سه جانبه بین کارگران و تشکل های مربوطه

4 -  برنامه ریزی در راستای اعمال نظارت قانونمند بر مجامع عمومی و فعالیت تشکلات و نظارت بر مجامع

 

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید