شرح وظایف

- نظارت و هماهنگی جهت انجام امور مربوط به متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری تبصره های بودجه کل کشور مرتبط با اشتغال.

انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناخت امکانات و پتانسیل استان در زمینه ایجاد اشتغال در بخش غیردولتی و تعاونی ها و ارائه راه کارهای مناسب.

هماهنگی با دستگاههای مرتبط استان به منظور تشویق، جذب و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان.

 -نظارت براجرای مقررات ، مصوبات و آئین نامه های اجرایی حوزه اشتغال و کارآفرینی استان 

 

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید