موضوع کاری

حسب ماده 4 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا،چهار کارگروه تخصصی تشکیل می شوند که یکی از آنها کارگروه تخصصی اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری است.این کارگروه ها می توانند به تناسب موضوع ، گروه کاری ایجاد کنند.
با استناد به آیین نامه ذیل، در جلسه ویژه بررسـی و تبادل نظر پیرامون ساختـار و تقسـیم وظـایف کـارگروه اقتصـادی، اشـتغال و سـرمایه گـذاری و تشـکیل گروه های کاری ذیل آن در تاریخ  15/4/98 با حضور معـاون محترم همـاهنگی امور اقتصـادی اسـتاندار و رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیران دسـتگاه های اجرایی استان مصوب گردید: کارگروه اشـتغال با توجه به ماده 4 قانون تشـکیل شورای عالی اشـتغال کما فی السابق به انجام وظایف خود اهتمام ورزد و نسبت به ارائه گزارش از برنامه ها و عملکرد کارگروه مذکور در شورای برنامه ریزی و توسعه اقدام نماید...

جهت مشاهده بیشتر کلیک نمایید