شرح وظایف

 

1 - برنامه ریزی جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در تعاونی ها

2 - بررسی طرحهای بهبود و ارتقای کیفیت و بهره وری در تعاونیها

3 - نظارت بر نحوه برگزاری مجامع عمومی و اعزام نماینده جهت حضور در مجامع(حسب مورد)

4 - شناسایی و رسیدگی به امور تعاونی های راکد وغیر فعال

 

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید