شرح وظایف

1- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و سایر مقررات مربوطه

2 - تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها ، ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی فی مابین تعاونیها و اتحادیه های تعاونی

 3 - فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها

 4 - برنامه ریزی جهت ارتقاء عوامل مؤثر در گسترش و ترویج تعاون

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید