صفحه نخست » مدیریت ها » پشتیبانی

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

 

شرح وظایف:

1-تنظیم بودجه پیشنهادی و ارائه به استانداری و دفاع جهت تصویب آن

2-تعامل و مشارکت با دستگاه ذیربط استانی به منظور تامین منابع مالی و بودجه استانی و اخذ تخصیص آن

3-نظارت بر اجرای بودجه مصوب اداره کل براساس مواد هزینه و برنامه های مصوب ابلاغی از وزارتخانه.

4-برنامه ریزی و نظارت براجرای برنامه های عملیاتی اصلاح نظام اداری و برنامه های ابلاغی برای تحقق دولت الکترونیکی.

5- نظارت بر حسن اجرای تمامی موارد مرتبط با امور اداری کارکنان (رفاهی،اداری، آموزشی، استخدامی).

6-نظارت بر کلیه امور مربوط به حوزه ادرای، مالی وفناوری و تحول اداری و پشتیبانی.