صفحه نخست » مدیریت ها » روابط کار » راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین واحد روابط کار

 

حضوری:

رشت-میدان انتظام(رازی)-اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اینترنتی:

www.guilan.mcls.gov.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مکاتبه ای:

رشت-میدان انتظام(رازی)-اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان    

  کد پستی:4145913386

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تلفنی:3-33461701-013

 داخلی:

108

109

110

111

120

121

122

123

126

127