اداره روابط کار

شرح وظایف:

- نظارت بر اجرای سیاست ها،ضوابط،آیین نامه ها،مقررات و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار،پیمانهای دسته جمعی و گفتگوی اجتماعی

- مطالعه مستمر قانون،مقررات،آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با کار و سایر قوانین مربوطه

- برنامه ریزی به منظور رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در زمینه روابط کار،قرار دادها و پیمانهای دسته جمعی استان

- بررسی اظهارنظر درباره آراء صادره از طرف مراجع حل اختلاف و نیز نظارت بر اجرای ضوابط و شرایط احراز عضویت اعضا

- ارائه نظرات مشورتی و تخصصی به مراجع حل اختلاف و واحد های شهرستانی در خصوص پرونده های نرتبط با روابط کار

- ارائه نظرات مشورتی در مورد چگونگی انعقاد قرار دادها و پیمانهای دسته جمعی

- بررسی قراردادها و پیمانهای دسته جمعی کار

- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۳۳