صفحه نخست » مدیریت ها » روابط کار

مدیر روابط کار

شرح وظایف:

-نظارت بر مراجع تشخیص و حل اختلاف استان، مطالعه و بررسی مستمر قوانین و مقررات مرتبط با قانون کار و سایر امور حوزه روابط کار

-برنامه ریزی و نظارت بر بازرسی از بنگاههای اقتصادی در خصوص برقراری مبانی حفاظت فنی بهداشت ، ایمنی کار و سایر امور حوزه بازرسی کار

-نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات مرتبط به تشکلات کارگری و کارفرمایی

  -نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات حوزه حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری