صفحه نخست » مدیریت ها » تعاون » راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین واحد تعاون

 


حضوری:

رشت-میدان انتظام(رازی)-اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اینترنتی:

www.guilan.mcls.gov.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مکاتبه ای:

رشت-میدان انتظام(رازی)-اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان    

  کد پستی:4145913386

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تلفنی:3-33461701-013

داخلی:

130

131

133

134

140

146

151

152

154

155

156

163

132