بروزرسانی پرتال

 از تاریخ تا تاریخ   ساعت بروز رسانی  توضیحات 
1400/05/13  1400/05/13   از ساعت 7 الی10 صبح

در این بروزرسانی اطلاعات موجود و بارگذاری شده از قبل بخشی در قسمت میز خدمت و زبانه خدمات تجمیع شد.در قسمت روسای ستادی فایل و جزوه و آیین نامه بارگذاری شد