اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان / میز خدمت / بیانیه راهبرد مشارکت مردم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بیانیه راهبرد مشارکت مردم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بیانیه راهبرد مشارکت مردم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی