بازدید مدیرکل از شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی شهرستان شفت

بازدید مدیرکل از شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی شهرستان شفت 22

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی شهرستان شفت 10

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی شهرستان شفت 11

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی شهرستان شفت 31

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی شهرستان شفت 37

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی شهرستان شفت 36

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی شهرستان شفت 35

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی شهرستان شفت 34

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی شهرستان شفت 33

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید