بازدید مدیر کل از شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

بازدید مدیر کل از شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین 9

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیر کل از شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین 8

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیر کل از شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین 7

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیر کل از شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین 6

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیر کل از شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین 5

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیر کل از شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین 4

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیر کل از شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین 3

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیر کل از شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین 2

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیر کل از شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین 1

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید